ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
251 นางสาวกัตติกา แก้วขาว ครู ไม่มี ปริญญาโท สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 083527xxxx styl_dmai@hotmail.com
252 นางสาวกันยาวีร์ ชื่นเจริญวงศ์ ครู ไม่มี ปริญญาตรี การโรงแรม 081676xxxx kanyawee2@hotmail.com
253 นางสาวกัลยา บุปผากิจ เจ้าหน้าที่งานอาคาร ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 084889xxxx kanlay-bub @hotmail.com
254 นางสาวกัลยา เก็มเบ็ญหมาด ครูจ้างสอน ป.โท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 087478xxxx
255 นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว ครูผู้ช่วย 050.00 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 081-9579067
256 นางสาวกานต์กมล มาศภูมิ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง xxxx
257 นางสาวกิ่งไพร ทองชูดำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท ภาษาไทย 086661xxxx
258 นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์ ครู 500.00 ครูชำนาญการ อาหารและโภชนาการ ปฏิบัติงxxxx 086-4766068
259 นางสาวกุลิสรา คงสงค์ ครู ไม่มี ไม่ระบุ ครูจ้าง xxxx
260 นางสาวขนิษฐา รัตนพันธ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ xxxx
261 นางสาวคันธรส วิทยาภิรมย์ ครู ไม่มี ปริญญาโท ภาษาต่างประเทศ 084399xxxx
262 นางสาวจตุพร ตรีตรง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ 081584xxxx tsompane@gmail.com
263 นางสาวจริยา จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่งานประกัน ฯ ไม่มี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 089587xxxx jariyajan@hotmail.com
264 นางสาวจริยา เรืองเทพ ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 065076xxxx
265 นางสาวจันตนา ศฤงคาร ครูผู้ช่วย 430.00 - ศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 093-7188804
266 นางสาวจันทร์จิรา กลิ้งกลอง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 013.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 082-4214427
267 นางสาวจันทร์ทิพย์ ฤทธิเรือง ครู ไม่มี ปริญญาตรี สังคมศึกษา 085882xxxx Ouy_122@hotmail.com
268 นางสาวจันทิมา คลิ้งเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 093-581-xxxx jeab-jeab-janthima@hotmail.co.th
269 นางสาวจันทิมา สงขาว ครูผู้ช่วย 050.00 - ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 090-4895629
270 นางสาวจารุวรรณ แดงมา รองผู้อำนวยการฯ 100.00 รองผู้อำนวยการชำนาญการ บริหาร ปฏิบัติงxxxx 081-6078028
271 นางสาวจิตติ พลเยี่ยม ครู 210.00 - คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 084-6276991
272 นางสาวจิตติมา นันตมาส เจ้าหน้างานบริหารงานทั่วไป 017.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 062-8176801
273 นางสาวจินดาหรา ขำคม ครู ไม่มี ปริญญาตรี อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 095298xxxx kcy_bow@hotmail.com
274 นางสาวจิรัชยา ปานสุวรรณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี การบัญชี 08879xxxx
275 นางสาวจิราพัชร แสงพันธ์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 024.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 098-7101424
276 นางสาวจิราภรณ์ บุญแสง ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 090225xxxx
277 นางสาวจุฑาทิพย์ มีแก้ว ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง 090-873xxxx ่jutatip253452@gmail.com
278 นางสาวจุฑาพร สุขนิตย์ ครู ครู ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
279 นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส ครู ปริญญาตรี 095807xxxx jutapornsai@gmail.com
280 นางสาวจุฑามาศ จรูญรักษ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะ 025.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx -
281 นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร ครู 800.00 - อุตสาหกรรมเกษตร ปฏิบัติงxxxx 090-1579976
282 นางสาวจุฑามาศ ชูช่วย ครูจ้างสอน ป.โท ออกแบบสิ่งทอ 092665xxxx
283 นางสาวจุฑารัตน์ บรรณาลังก์ ครู ไม่มี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 098909xxxx n_mod04@hotmail.com
284 นางสาวจุรีรัตน์ บุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 094-012-xxxx Jureerat1715@gmail.com
285 นางสาวจุฬาพร จันทร์มณี ลูกจ้างชั่วคราว ป.4 xxxx
286 นางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท การบริหารการศึกษา 098017xxxx
287 นางสาวฉัตรกมล เดชดวงจันทร์ ครูจ้างสอน ป.ตรี อุตสาหกรรมเกษตร 087967xxxx
288 นางสาวชฎาพร ตรียะภาพ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การโรงแรม xxxx
289 นางสาวชมนภัส พรหมเกิด ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การบัญชี xxxx
290 นางสาวชลิศรา แก้วประเสริฐ ครูจ้างสอน ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เอกคอมพิวเตอร์ 083172xxxx
291 นางสาวชวัลลักษณ์ พรเจริญ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป xxxx
292 นางสาวชาตยา แซ่ตัน ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา 086478xxxx
293 นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ+งานวิจัย 012.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 099-3975324
294 นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ ครู ไม่มี ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 083645xxxx chutiwan@hotmail.co.th
295 นางสาวฐานันญา นิจจำรูญ ครู ครูผู้ช่วย ป.ตรี วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 082261xxxx
296 นางสาวฐาปนี บุญล้ำ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ไม่มี ไม่ระบุ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 099405xxxx Noonik9126@gmail.com
297 นางสาวฐิตาภัสร์ ภูววิจิตร์ศรี ครู 000.00 - คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 063-6355646
298 นางสาวณัฎฐพัชร อ่อนประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
299 นางสาวณัฎฐ์กฤตา ชัยวรัชญ์พรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บริหารการตลาด xxxx
300 นางสาวณัฏฐกันย์ บัวมาศ ครู ไม่มี ปริญญาโท การตลาด 085884xxxx buamard20@gmail.com

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th