ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
751 นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า การบริหารการศึกษา 081892xxxx pimonsilp@gmail.com
752 นายพิศาล วัชรสุธากร ครู ปริญญาตรี xxxx
753 นายพิเชษฐ อินทร์แก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 086746xxxx
754 นายพิเชษฐ์ สิงห์ชู ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี เชื่อมและประสาน 093579xxxx
755 นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว ครูจ้างสอน ป.โท วิศวกรรมการผลิต 080777xxxx
756 นายภักดี สระบัว คนงาน ไม่มี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คนงาน 086594xxxx
757 นายภักดี เรืองศรี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 089589xxxx pakdee_0310@hotmail.com
758 นายภาณุกร อ่อนประสงค์ ครูจ้างสอน ป.ตรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 087294xxxx
759 นายภานุมาศ จงไกลจักร ครูจ้างสอน ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล 083514xxxx
760 นายภานุมาศ ทะวาย พนักงานขับรถ ไม่มี มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานขับรถ 061191xxxx
761 นายภานุวัฒน์ จงกลพืช ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxxx
762 นายภิเชษฐ์ คชเชนทร์ ครู ปริญญาตรี xxxx
763 นายภูสิทธิ์ ใจดี ครู ไม่มี ไม่ระบุ ครูจ้าง 096861xxxx
764 นายมณฑป ไชยบัณฑิต ครู ครูชำนาญการ ป.โท ไฟฟ้า 081898xxxx
765 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาโท xxxx
766 นายมานิตย์ เดชารัตน์ ครู ปริญญาตรี 083173xxxx maniddecharat@gmail.com
767 นายมาโนช ต่อเหล่าค้า ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 089868xxxx
768 นายยรรยงค์ รักษาชนม์ ครู 660 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 082-273-xxxx Yong_19@outlook.co.th
769 นายรณชัย มานพศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 088-751xxxx Ronnachai1529@gmail. com
770 นายรณธิชัย ชุมศรี ครู ไม่มี ปริญญาตรี 087887xxxx
771 นายรพีพัฒน์ พรหมดนตรี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 083391xxxx rapeepatt@hotmail.com
772 นายรังสรรค์ รัตนพันธ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxxx
773 นายรัฐพงษ์ จันทร์คง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา xxxx
774 นายราเชนทร์ พุทธสาระพันธ์ พนักงานขับรถ ไม่มี มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) พนักงานขับรถ 085-787xxxx
775 นายริวัฒน์ อวิรุตม์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 093576xxxx
776 นายฤทธิชัย ช่วยโอ เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 062-487-xxxx keymost@gmail.com
777 นายวรวิทย์ หมั่นเพียร ครู ปริญญาตรี 094951xxxx worawit1163@gmail.com
778 นายวรัญญู หมึกดำ เจ้าหน้าที่งานปกครอง ไม่มี ไม่ระบุ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 093761xxxx
779 นายวราพงศ์ บัวจันทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เครื่องกล xxxx
780 นายวสันต์ ดาราสูรย์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081597xxxx
781 นายวัชรธร ผสารพันธ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
782 นายวัชรินทร์ สังข์งาม ครู 000.00 - ศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 082-8123392
783 นายวันชัย เพชรน้อย ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 085578xxxx
784 นายวานิต ศิริพันธ์ ครู ครูชำนาญการ ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ 084189xxxx
785 นายวิจิตร น้อยหรำ ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 xxxx
786 นายวิชัย สาระทิพย์ ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 670.00 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ระบุ ปฏิบัติงxxxx 089-6501815
787 นายวิชาญ คนซื่อ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
788 นายวิชาญ มีสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ 095184xxxx
789 นายวิทยา วงศ์เมฆ ครู ปทส. xxxx
790 นายวิระศักดิ์ พูนพนัง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ศึกษา 083535xxxx
791 นายวิรัตน์ ขุนศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารการศึกษา 081959xxxx
792 นายวิรัตน์ อาธิดากร ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล xxxx
793 นายวิรัตร นวลคง ครู ครู ป.โท บริหารการศึกษา 081542xxxx
794 นายวิวัฒน์ แก้วกายศ ครูจ้างสอน ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 098037xxxx
795 นายวิศรุต ขจรบุญ ครู 000.00 - คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 099-4832255
796 นายวิสา เพ็ชรธงไชย ครู 610 ครูชำนาญการพิเศษ วิชาชีพ 081-536-xxxx Krusin_2008@hotmail.com
797 นายวิเชียร ชูช่วง พนักงานทั่วไป ป. 4 063065xxxx
798 นายวิเชียร สกุลนุ้ย ครู ปริญญาตรี xxxx
799 นายวิเชียร ไข่ขวัญ ลูกจ้างชั่วคราว - 089975xxxx
800 นายวิโชติ คำวิจิตร ครู ปริญญาตรี xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th