ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
801 นายวิโรจน์ ขุนทอง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 084690xxxx
802 นายวีรศักดิ์ ยินดี ครู 360 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 089-970-xxxx Photo_octapns@yahoo.com
803 นายวีระทัย เพ็ชรทอง พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล xxxx
804 นายวีระพล จะรา พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อมโลหะ) xxxx
805 นายวีระยุทธ ศรีเมือง ครู ปริญญาตรี xxxx
806 นายวีระศักดิ์ ทองชัย ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx
807 นายวุฒนา นุ้ยนุ่น ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี อุตสาหการเครื่องมือกล 098726xxxx
808 นายวุฒิกร ทองไสย ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 086894xxxx
809 นายวุฒิศักดิ์ รักษายศ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxxx
810 นายศรัญญู รัตนวิเชียร ครู ปริญญาตรี xxxx
811 นายศรัญญู โขมรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว ม.3 xxxx
812 นายศราวุธ รามณี ครู 190 - วิชาชีพ 088-472xxxx sarawuth.rammanee@gmail.com
813 นายศราวุธ ไชยชนะ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. 093639xxxx
814 นายศักดา วาสน์ทอง พนักงานทั่วไป ไม่มี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พนักงานทั่วไป 093767xxxx
815 นายศักดา สโมสร ครู ปริญญาตรี xxxx
816 นายศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท เครื่องกล 086966xxxx
817 นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมแสง ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxxx
818 นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ ครู 820.00 - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงxxxx 083-5922007
819 นายศิระพงษ์ หอมดำรงค์ศักดิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 086739xxxx
820 นายศิริวัฒน์ รักสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ ป.โท เครื่องกล 081189xxxx
821 นายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี ไฟฟ้า 086697xxxx
822 นายศุภชัย ศรีเทพ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
823 นายศุภณัฐ บุญสว่าง ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ xxxx
824 นายศุภณัฐ รัตนบุรี ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม xxxx
825 นายศุภรณ์ กาญจนอารี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 087381xxxx
826 นายสดายุ พลสวัสดิ์ ครู ครู ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 082428xxxx
827 นายสถาปนา มีขาว ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เชื่อมและประสาน 081092xxxx
828 นายสนอง บำรุง ครู ปริญญาตรี 082530xxxx
829 นายสมกิต ด้วงกูล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท xxxx samakidt_auto@hotmail.com
830 นายสมคิด อินทร์ทอง พนักงานขับรถ ป.6 xxxx
831 นายสมคิด ซุ่นแซ่ล้อ นัการภารโรง ป.6 xxxx
832 นายสมคิด ไวยรัตน์ ครู ป.ตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081698xxxx
833 นายสมจิต แข่งขัน ครู 860.00 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงxxxx 084-8396346
834 นายสมจิตร์ หนูเจริญ ครู ครูชำนาญการ ป.โท เครื่องมือกล 083168xxxx
835 นายสมชาย พิทยากรณ์ นัการภารโรง ป..6 xxxx
836 นายสมชาย สังข์น้อย ครู ปริญญาตรี xxxx
837 นายสมชาย ถาวระ พนักงานอาคารสถานที่ 340 - - 094-806-xxxx -
838 นายสมชาย น้อยทับทิม ครู 340 - วิชาชีพ 086-280-xxxx somchainoytubtim@gmail.com
839 นายสมชาย สงรักษ์ ช่างเหล็ก ปวช. ช่างกลโรงงาน 087285xxxx
840 นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์ ครู 360 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 081-270-xxxx somchay.2709078@gmail.com
841 นายสมชาย สงขกุล คนงาน - ภารโรง 029.00 - - ปฏิบัติงxxxx 082-5827281
842 นายสมชาย เนียมสวัสดิ์ ครู ครู ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง 081915xxxx
843 นายสมนึก สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา xxxx
844 นายสมบูรณ์ ชดช้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 089647xxxx -
845 นายสมพงศ์ วรรณถนอม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท สังคมวิทยา 086941xxxx satapong wan @g mail.com
846 นายสมพร บุญสำราญ คนงาน ไม่มี ประถมศึกษา คนงาน xxxx
847 นายสมพร กตัญรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
848 นายสมพร มีสิทธิ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
849 นายสมภาพ ขนุนทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชำนาญการ ปริญญาโท พัฒนาสังคม (การจัดการ) xxxx
850 นายสมรัก ปานมาศ ครู ปริญญาตรี xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th