ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
851 นายสมศักดิ์ กุลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาตรี xxxx
852 นายสมศักดิ์ ลัทธิพรหม คนงาน ไม่มี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คนงาน xxxx
853 นายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง ครู ครูชำนาญการ ป.โท ไฟฟ้า 084313xxxx
854 นายสมศักดิ์ แก้วซัง ครู ครูชำนาญการ ป.โท หลักสูตรและการสอน 097356xxxx
855 นายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารการศึกษา 084960xxxx
856 นายสมโชค ทิพย์มณี ครู ไม่มี ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 098058xxxx somchok226@gmail.com
857 นายสมใจ พูนแก้ว ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี บริหารการศึกษา 081275xxxx
858 นายสหชาติ สุดเรือง ครู ครู ป.ตรี ฟิสิกส์ 099359xxxx
859 นายสัญญา บุญสำราญ ยามรักษาการณ์ ไม่มี ประถมศึกษา ยามรักษาการณ์ 085690xxxx
860 นายสันติวงศ์ วงศ์นุรักษ์ ครู ไม่มี ปริญญาตรี ครูจ้าง 085570xxxx chamoisak.moi@gmail.com
861 นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ครู 050.00 ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงxxxx 089-4735407
862 นายสานันท์ คงแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท บริหารการศึกษา 081094xxxx
863 นายสามารถ เนียมมุณี ครู 290.00 ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตร์ ปฏิบัติงxxxx 089-9022308
864 นายสาโรช โชติพฤกษ์ ครู 920 - วิชาชีพ 090-919-xxxx Mr.Jos_ied hotmail.com
865 นายสิทธิชัย ราโชกาญจน์ ยามรักษาการณ์ ไม่มี มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) พนักงานรักษาความปลอดภัย 083505xxxx
866 นายสิทธิชัย พงศ์ศรีโรจน์ ครู 170 ครูชำนาญการ วิชาชีพ 086-950-xxxx LiLYphug@gmail.com
867 นายสิทธินันท์ วิพลชัย พนักงานขับรถ ปวส. ช่างกลโลหะ xxxx
868 นายสิทธิพงค์ ทองสง ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล xxxx
869 นายสิทธิพร คมขำ พนักงานขับรถ 011.00 - เทคนิค ปฏิบัติงxxxx 080-3834060
870 นายสิทธิโชค พรหมทอง ครู ปริญญาตรี xxxx
871 นายสิน ช่วยสกุล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ป.ตรี การบริหารการศึกษา 086291xxxx
872 นายสุขุม แป้นศรี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 081275xxxx sukhum-th@hotmail.com
873 นายสุชาติ ทิมทอง เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ 007.00 - บริหาร ปฏิบัติงxxxx 065-0404019
874 นายสุชาติ บุญไกร เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 - - 087-282-xxxx
875 นายสุชาติ สุวรรณโมกข์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท หลัหสูตรและการสอน xxxx
876 นายสุชาติ แต้ตระกูล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง 086553xxxx
877 นายสุณีย์ เยี่ยมเวช พนักงานรักษาความปลอดภัย 340 - - 087-892-xxxx -
878 นายสุดใจ บุญยัง คนสวน ปวส. เกษตรกรรม 081099xxxx
879 นายสุทธิชาติ บุญสำราญ เจ้าหน้าที่งานสื่อ ฯ ไม่มี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 085570xxxx
880 นายสุธี พืชนุกูล ครู ปริญญาตรี xxxx
881 นายสุภาพ คงจันทร์ ครู ครู ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล 087285xxxx
882 นายสุภาพ ทองโอ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 084016xxxx supaprobot@gmail.com
883 นายสุมน โส้สมัน ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 089909xxxx
884 นายสุรชัย เหล็มปาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ 082745xxxx
885 นายสุรพล รังสฤษติกุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท โสตทัศนศึกษา 087471xxxx ไม่มี
886 นายสุรพล บ้างวิจิตร ครู ปริญญาตรี พลศึกษา xxxx
887 นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 087626xxxx n.surasak@hotmail.com
888 นายสุรศักดิ์ รัตนพันธ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า xxxx
889 นายสุรศักดิ์ นิลวงค์ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เครื่องมือกล 086965xxxx
890 นายสุรินทร์ คงทอง ครู ครู ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 093579xxxx
891 นายสุรินทร์ ตำลิ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 086943xxxx Udom_nvc@hotmail.com
892 นายสุริยะ ศรีทันเดช ครู ไม่มี ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 082285xxxx suriya_baw@hotmail.com
893 นายสุริยะ มาศเสม ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxxx
894 นายสุริยา กาญจนานิจ คนงาน ไม่มี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คนงาน 089908xxxx
895 นายสุริยา หนูรัตน์ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี เครื่องกล xxxx
896 นายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx
897 นายสุรเดช นวลขาว เจ้าหนน้าที่รักษาความปลอดภัย ม.6 xxxx
898 นายสุวัฒน์ อมรกล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 089196xxxx wat334@hotmail.com
899 นายสุวิทย์ เตยแก้ว ครู ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 084134xxxx
900 นายสุวินิจ ฤทธิวงศ์ ครู ครูชำนาญการ ป.ตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081276xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 972 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th